Intuition and Best Practice רוב ההחלטות העסקיות שמקבלים מנהלים הן החלטות שמנהלים אחרים כבר התמודדו עימן בעבר. זה נכון בשלושת הממדים העיקריים של כל החלטה עסקית; הסוגיה (למשל; קביעת מחיר), תחום העיסוק של החברה (למשל; תוכנה ארגונית לשיפור יעילות הייצור) וקהל המטרה (למשל; מפעלים קטנים בצפון גרמניה). ניתן לזהות שלושה