19
Jun

גישות שונות לאיתור שותפים בחו”ל

 הפוסטים האחרונים עסקו באיתור שותפים בחו”ל. בפוסטים הדגשתי את היועץ הענפי המומחה ככלי מאוד אפקטיבי וחשוב ביותר.בפוסט זה אבחין בין שתי גישות עקרוניות לאיתור שותפים, גישת קרן הלייזר והגישה האופורטוניסטית. גישת קרן הלייזרנפעיל גישה זו אם אנחנו חברה בעלת המאפיינים הבאים:• המוצר שלה מורכב (תוכנה ארגונית למשל)• תהליך המכירה ארוך יחסית• הנפח הכספי של כל עסקה גדול• השותף ידרש למאמץ שיווק

המשך לקרוא